Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Školský poriadok

Čl. I
Rozsah pôsobnosti

Tento školský poriadok Cirkevnej základnej školy sv. Michala (ďalej len školský poriadok) je záväzný pre všetkých žiakov školy. Riaditeľstvo CZŠ sv. Michala vydáva tento školský poriadok za účelom usmernenia žiakov v ich správaní a vzdelávaní v duchu kresťanských zásad.

Čl. II
PRÁVA ŽIAKOV
  •  1. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav. Má právo na zrozumiteľné vysvetlenie nových poznatkov, pomýliť sa, zabudnúť. Učiteľ mu umožní nápravu omylu, chyby.

  •  2. Na hodnotenie úmerné jeho vedomostiam, v prípade pochybností o správnosti svojho hodnotenia má právo poradiť sa so svojim triednym učiteľom. Má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď, výsledky klasifikácie písomných, grafických a praktických činností sa má právo dozvedieť najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.

  •  3. Jeho základným právom je možnosť vysloviť svoj názor a byť vypočutý. Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychické násiliu, na slušné a ohľaduplné správanie od spolužiakov aj dospelých. Má právo na bezpečné a hygienicky vyhovujúce školské prostredie a organizáciu výchovy a vzdelávania v súlade so zásadami psychohygieny.

  •  4. Žiak má právo slobodnej voľby záujmových útvarov v súlade so svojimi záujmami, schopnosťami a možnosťami. Dochádzka je však povinná.

  •  5. Má právo na informácie o jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov. V prípade, že si nemohol splniť svoje povinnosti na vyučovanie, na začiatku vyučovacej hodiny má právo sa ospravedlniť.

  •  6. Má právo vybrať si spolužiaka s ktorým chce sedieť, resp. miesto, kde bude sedieť. Musí však rešpektovať organizáciu v triede, ktorá vzniká po dohode žiakov a triedneho učiteľa.

  •  Viac ...

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster