Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Nᚠpatrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Správa o činnosti školy a vzdelávací program

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy je prvým krokom k sebahodnoteniu školy a mala by slúži na jej ďalší rozvoj.
    funkcie správy:     - zosumarizovanie údajov, informácií a dát
- je to akýsi odpočet svojho pôsobenia, hospodárenia
- mala by vies školu k permanentnému zlepšovaniu sa

Správu prerokúva riaditež školy v pedagogickej rade, predkladá rade školy do 15. októbra a dáva na schválenie zriaďovatežovi do 31. októbra. Povinnosou školy je zverejni správu najneskôr do 31. decembra na mieste dostupnom pre žiakov, rodičov i verejnos, čo otvára priestor pre verejnú kontrolu práce školy.

isced    - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017

  Školský vzdelávací program

Od 19. júna 2008 prebieha dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov.
Obsah vzdelávania sa tvorí na dvoch úrovniach: - štátna

 - školská

Štát pre každú úroveň vzdelávania pripraví štátny vzdelávací program (ŠVP) a každá škola si na jeho základe vypracuje vlastný školský

vzdelávací program (ŠkVP). V školskom vzdelávacom programe sa zohžadňujú špecifické regionálne podmienky a potreby školy. ŠkVP na základnej škole sa podža stupňa vzdelania člení na:
- ISCED 1 - primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy)
- ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelanie (druhý stupeň základnej školy)
V šk. roku 2017/2018 sa podža programu ISCED 1 vyučuje 1. - 4. ročník a podža ISCED 2 - 5. - 9. ročník základnej školy.

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster