Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Správa o činnosti školy a vzdelávací program v šk. roku 2015/2016

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy je prvým krokom k sebahodnoteniu školy a mala by slúžiť na jej ďalší rozvoj.
    funkcie správy:     - zosumarizovanie údajov, informácií a dát
- je to akýsi odpočet svojho pôsobenia, hospodárenia
- mala by viesť školu k permanentnému zlepšovaniu sa

Správu prerokúva riaditeľ školy v pedagogickej rade, predkladá rade školy do 15. októbra a dáva na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra. Povinnosťou školy je zverejniť správu najneskôr do 31. decembra na mieste dostupnom pre žiakov, rodičov i verejnosť, čo otvára priestor pre verejnú kontrolu práce školy.

isced    - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016

  Školský vzdelávací program

Od 19. júna 2008 prebieha dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov.
Obsah vzdelávania sa tvorí na dvoch úrovniach: - štátna

 - školská

Štát pre každú úroveň vzdelávania pripraví štátny vzdelávací program (ŠVP) a každá škola si na jeho základe vypracuje vlastný školský

vzdelávací program (ŠkVP). V školskom vzdelávacom programe sa zohľadňujú špecifické regionálne podmienky a potreby školy. ŠkVP na základnej škole sa podľa stupňa vzdelania člení na:
- ISCED 1 - primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy)
- ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelanie (druhý stupeň základnej školy)
V šk. roku 2016/2017 sa podľa programu ISCED 1 vyučuje 1. - 4. ročník a podľa ISCED 2 - 5. - 9. ročník základnej školy.

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster